Welke informatie is verplicht bij de verkoop van onroerende goederen? - Deel 2 | Pillars
Pillars checklist

Welke informatie is verplicht bij de verkoop van onroerende goederen? - Deel 2

De juridische kant van zaken laten de meeste mensen voor wat het is en ze wenden zich naar advocaten en juristen, maar toch wordt men verondersteld kennis te hebben van de wetgeving.  De vastgoedsector is hierbij niet gespaard gebleven.  De regelgeving is weliswaar van groot belang, bij het verkopen van een onroerend goed komt er veel bij kijken.  Verkoper en koper worden beschermd en in correcte banen geleid.  Maar hoe vind je je weg hierin?

In deel 1 hebben we reeds 6 punten besproken.  Hier komen de volgende 6.

10/09/2018

7.   Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het Energiedecreet (08/05/2009) en het Energiebesluit (19/11/2010) traden in werking op 01/01/2011.  Momenteel geldt hier de verplichting dat de EPC vermeld wordt in publiciteit, compromis en akte voor residentiële gebouwen en gebouwen waar publieke overheidsdiensten verstrekt worden.  Het EPC is 10 jaar geldig en moet worden uitgevoerd door een deskundige.  De waarde heeft geen impact op de rechtsgeldigheid van de koop, maar de verkoper kan wel een boete krijgen indien de EPC niet correct is of niet wordt meegedeeld.

8.   Hypothecair getuigschrift

Dit is federaal geregeld met de Hypotheekwet en wordt enkel verplicht bij de akte.  Het kan ook nuttig zijn dat er bij compromis een getuigschrift opgevraagd wordt, maar het is niet verplicht.  Wel is het best in de compromis een clausule te voorzien dat het bij akte voor vrij en onbelast kan verkocht worden.  Waarom?  Indien een hypotheek gevestigd wordt op een onroerend goed, blijft deze hypotheek anders bij verkoop op het onroerend goed staan, zelfs als de nieuwe eigenaar geen krediet nodig had.  Als de verkoper schulden heeft, zou het de koper anders nog duur te staan komen.  De notaris zorgt ervoor dat tussen compromis en akte deze hypotheek gelicht wordt, zodat dit probleem niet meer kan voorkomen.

9.   Informatie mede-eigendom

Als een onroerend goed of appartement valt onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom legt het Burgerlijk Wetboek de regels vast.  In de blog over de informatieplicht van de syndicus wordt er dieper ingegaan op welke info er moet verschaft worden.  De syndicus moet de verkoper 2 keer de bewuste informatie verschaffen: éénmaal vóór de compromis en éénmaal vóór de akte.  Een kandidaat-koper moet ingelicht worden vooraleer een compromis, een bod of een aankoopbelofte getekend wordt.  Deze informatie moet niet vermeld worden in de publiciteit.

10.   Kadastraal uittreksel

Het kadaster houdt info bij over elk onroerend goed, wat de oppervlakte, de bestemming, de KI en wie de eigenaar is in welke hoedanigheid. Zoals het reeds zo is voor voorgaande punten, is de kadastrale legger voor de compromis niet verplicht en bij de akte wel.  De notaris is verplicht de Hypotheekwet te volgen, de vastgoedmakelaar niet.  Het is bijgevolg ook niet verplicht mee te delen in de publiciteit.  Wel is het een essentieel element voor de opbouw van een verkoopsdossier.  Het helpt tevens de makelaar zich te houden aan het Reglement van de Plichtenleer en het gemeen aansprakelijkheidsrecht, waar identificatie een plicht is.  Bovendien is het voor sommige gemeentes vereist om de stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

11.   Onroerend erfgoed

Momenteel is het Decreet van  12/07/2013 van toepassing, waarin bepaald wordt dat wanneer een onroerend goed geklasseerd is als Beschermd Erfgoed, dit moet vermeld worden in publiciteit, compromis en akte.  Vervolgens is er ook nog onroerend goed dat geïnventariseerd is maar niet beschermd.  Dit hoeft enkel vermeld te worden in compromis en akte, niet in de publiciteit.  Als het onroerend goed tot geen van beide hoort, hoeft er niets vermeld te worden.  Het is natuurlijk altijd leuk om dat toch bevestigd te zien, zo ben je zeker dat het niet gewoon vergeten werd.

Er is reeds een procedure aan de gang in de Vlaamse regering om wijzigingen aan te brengen aan het Onroerenderfgoedbesluit.  De afronding is voorzien voor het voorjaar van 2019.

12.   Post-Interventiedossier (PID)

Het woord zegt het zelf.  Dit dossier moet door eigenaar of veiligheidscoördinator opgemaakt worden en aangevuld worden na een interventie in een eigendom.  Dit geldt voor werken op alle bouwplaatsen door 1 of meerdere aannemers waarvan de uitvoering is begonnen vanaf 01/05/2001.  Als u zelf werken uitvoert is het niet verplicht, maar wel aangeraden.  Het PID moet wel aangevuld worden als er al een PID bestaat. Dit moet niet vermeld worden in de publiciteit, noch bijgevoegd worden aan de compromis, het is wel aangeraden de aanwezigheid ervan te vermelden.  Het PID wordt bij de akte doorgegeven aan de nieuwe eigenaar, dus hier is hij wel verplicht.