Welke informatie is verplicht bij de verkoop van onroerende goederen - deel 3 | Pillars
Pillars dossieropbouw

Welke informatie is verplicht bij de verkoop van onroerende goederen - deel 3

De juridische kant van zaken laten de meeste mensen voor wat het is en ze wenden zich naar advocaten en juristen, maar toch wordt men verondersteld kennis te hebben van de wetgeving.  De vastgoedsector is hierbij niet gespaard gebleven.  De regelgeving is weliswaar van groot belang, bij het verkopen van een onroerend goed komt er veel bij kijken.  Verkoper en koper worden beschermd en in correcte banen geleid.  Maar hoe vind je je weg hierin?

In deel 1 en 2 hebben we reeds 12 punten besproken.  Hier komen de laatste 6.

 

10/09/2018

13.   Risicozone voor overstromingen

Of een goed gelegen is in een risicozone voor overstromingen is natuurlijk handig te weten.  De verzekeringen maken hier ook gebruik van, vandaar dat het federaal werd vastgelegd in de Wet van 04/04/2014.  Er is tevens een Beslissing van de Vlaamse Regering van 08/09/2006 tot vaststelling van de risicozones voor overstromingen.  Voor uw eigendom kan u dit steeds even bekijken op de watertoetskaart.  U kan natuurlijk ook contact opnemen met Pillars, wij zoeken het graag voor u op.  Deze info moet opgenomen worden in de compromis en de akte, maar niet in de publiciteit.

14.   Stedenbouwkundige inlichtingen

Voor een diepgaandere uitleg over het VCRO kan u hiervoor steeds de blog Waarvoor dienen de stedenbouwkundige inlichtingen? lezen.  Deze informatie moet volledig vermeld zijn in de publiciteit, compromis en akte.  In de publiciteit kan de vermelding 'in aanvraag' maximaal 30 dagen ingevuld staan.  Een compromis en akte moeten deze inlichtingen als bijlage bevatten en alles moet ook vermeld worden.  Een opschortende voorwaarde voor het naleveren van deze documenten is niet toegelaten.

15.   Stookolietank

De regelgeving van stookolietank wordt bepaald in het VLAREM II van 01/06/1995.  Het doel ervan is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's door hinderlijke inrichtingen.  Op zich is elke eigenaar verplicht zijn stookolietank goed te onderhouden mbv een erkend technicus en hiervan ook de keuringsattesten te bewaren.  Ook bij het buiten bedrijfstellen van een ondergrondse tank zijn procedures te volgen en dient er een attest voorgelegd te worden.   Op zich hoeft hierover niets vermeld te worden in de publiciteit.  Het hoeft ook niet toegevoegd te worden bij compromis en akte.  Meestal worden de attesten opgevraagd.  Het is in elk geval aangewezen om bepalingen op te nemen over de eventuele aanwezigheid van een ondergrondse of bovengrondse tank en of er voldaan is aan de keuringsplichten.

16.   Verkaveling

Dit is nog 1 van de punten die ook horen tot de verplichtingen binnen de VCRO.  Opnieuw kan verwezen worden naar de blog Waarvoor dienen de stedenbouwkundige inlichtingen?  Ook hier maken we de verplichte vermelding in de publiciteit, compromis en akte.

17.   Voorkooprechten

Opnieuw komt er een punt uit het VCRO en de bespreking Waarvoor dienen de stedenbouwkundige inlichtingen?.  Dus moeten we rekening houden met de verplichte vermeldingen in de publiciteit.  Hiernaast zal de compromis moeten worden andertekend onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht.  In de aanloopperiode naar de akte toe zal de notaris dan een vaste procedure moeten doorlopen om dit voorkooprecht aan te bieden.

18.   Watertoets

De watertoets werd vastgelegd in het Decreet Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 en werd gewijzigd door het Wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19/07/2013.  Uitvoeringsbesluiten vullen het decreet aan.  Het is verplicht in de publiciteit te vermelden of een onroerend goed gelegen is in effectief overstromingsgevoelig, mogelijk overstrominsgevoelig, afgebakend overstromingsgebied en/of afgebakende oeverzone gelegen is.  U kan dit voor elk eigendom terugvinden  in de Watertoetskaart.  Afhankelijk van het type publiciteit moet de info voluit geschreven, met een symbool vermeld zijn of niet vermeld worden.  In compromis en akte is er een volledige paragraaf aan dit onderwerp gewijd.

Samengevat

Tot slot kunnen we alles nog eens oplijsten in een tabel.  In onderstaande tabel, kan u naast de info voor het Vlaams Gewest ook de samenvatting voor het Brussels en Waals Gewest terugvinden. Het is een grote brok informatie.  Als u als eigenaar hierin wenst te worden bijgestaan, kan u steeds contact opnemen met Pillars!